Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Pre spoločnosť PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 53 068 351, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 7098/B (ďalej len „Spoločnosť“) je veľmi dôležité konať v súlade s platnými právnymi predpismi, ako aj etickými a morálnymi zásadami. Zároveň je pre Spoločnosť dôležité, aby takto konali aj jej zamestnanci a spolupracujúce osoby. Pre Spoločnosť je neprijateľné správanie, ktoré je v rozpore s prijatým etickými internými normami Spoločnosti, platnými právnymi predpismi a ďalšími morálnymi zásadami. Včasné odhalenie takýchto aktivít pomáha Spoločnosti zmierniť rozsah škôd a/alebo úplne predchádzať takýmto škodám spôsobených klientom, partnerom, zamestnancom alebo samotnej Spoločnosti.

V oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti je našim cieľom najmä zabezpečiť efektívne, dostupné a hlavne bezpečné oznamovanie protispoločenskej činnosti, a to bez obáv z postihu. Oznámenie týkajúce sa nekalých praktík, s ktorými sa zamestnanci Spoločnosti alebo ďalšie osoby spolupracujúce so Spoločnosťou (oznamovatelia) stretnú pri výkone svojej činnosti môžu oznámiť prostredníctvom osobitných a nezávislých komunikačných prostriedkov zriadených výlučne na tento účel.

V prípade ak disponujete informáciami o protispoločenskej činnosti v rámci Spoločnosti alebo o porušení pravidiel v tejto súvislosti, prosím, takéto informácie, spolu so všetkými Vám dostupnými dokumentmi, doručte do Spoločnosti jedným z nižšie uvedených spôsobov:

 • E-mailom na adresu:
  whistleblowing@partnersasset.sk
 • Písomne na adresu:
  PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.,
  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
  Na obálku uviesť: „Oznámenie protispoločenskej činnosti – NEOTVÁRAŤ“
 • Osobne po dohode termínu prostredníctvom vyššie uvedeného e-mail-u:
  určenej zodpovednej osobe oznámenej podľa interných pravidiel Spoločnosti.

Prijatie oznámenia Spoločnosť potvrdí do siedmich (7) dní odo dňa jeho prijatia. Po doručení oznámenia bude takéto oznámenie preverené v súlade s internými postupmi ako aj platnou právnou úpravou, najmä zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v platnom znení. Počas preverovania oznámenia je o všetkých skutočnostiach, vrátane identity oznamovateľa dodržiavaná prísna mlčanlivosť určenej osoby a všetkých osôb, ktoré určená osoba považovala za nevyhnutné, aby sa podieľali na prešetrení oznámenia.

Vyššie uvedené komunikačné kanály sú určené výlučne na oznamovanie protispoločenskej činnosti. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť, že v prípade ak sa jedná o sťažnosť v zmysle platných právnych predpisov, tak takúto sťažnosť je nevyhnutné zaslať na e-mailovú adresu: staznosti@partnersasset.sk. Pre vylúčenie pochybností sa o sťažnosť jedná pokiaľ ide o vyjadrenie nespokojnosti, ktorú Spoločnosti adresovala fyzická alebo právnická osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila na nadobudnutie cenných papierov alebo majetkovej účasti v alternatívnych investičných fondoch alebo zahraničných alternatívnych fondoch spravovaných Spoločnosťou resp. osoba, u ktorej sa predpokladá, že má nárok na to, aby Spoločnosť posúdila sťažnosť, a ktorá sťažnosť už podala vo vzťahu k poskytovaným službám alebo k vykonávaniu činností podliehajúcich dohľadu Národnej banky Slovensko podľa zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.