PARTNERS Fond krátkodobých investícií

UPOZORNENIE: Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. S investíciou do podielových fondov je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej politiky a stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môže stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky. Správcovská spoločnosť môže predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov najdlhšie na 3 mesiace odo dňa, kedy sa úplná žiadosť o vyplatenie podielových listov bude považovať za doručenú Správcovskej spoločnosti.
Vstupná brána do sveta investícií

Najkonzervatívnejší fond v ponuke určený pre investorov, ktorí chcú investovať aspoň na obdobie jedného roka a preferujú stabilitu investície pred maximalizáciou výnosu.

Vyššie zhodnotenie než v banke

Konzervatívna investičná stratégia fondu eliminuje kolísavosť investície a zároveň ponúka potenciál vyššieho výnosu v porovnaní so sporiacimi účtami a termínovanými vkladmi.

Dostupná finančná rezerva

Peniaze po ruke bez dlhej viazanosti a dodatočných podmienok. O vyplatenie finančných prostriedkov možno požiadať každý týždeň.

Ochrana pred infláciou

Nenechajte svoje úspory ležať ľadom v banke a zabráňte inflácií znižovať ich kúpyschopnosť.

Nulové poplatky

S vydaním a vyplatením podielových listov fondu nie sú spojené žiadne vstupné ani výstupné poplatky.